Cardinal Theme

برنامه ریزی ترم های آتی

با تصویب شورای تخصصی گروه مکانیک به منظور افزایش کیفیت آموزش در برنامه ریزی ترم آینده تصمیمات زیر اجرا خواهد شد:

- برقراری کلاسهای حل تمرین در دروس تخصصی

- ارائه دروس سه واحدی حتی المقدور در دو جلسه در هفته

- عدم ارائه  چند درس تخصصی در یک روز