درس مقاومت مصالح ١ ( گروه مكانيك) - سید مرتضی رضوی

سید مرتضی رضوی
استاد مدعو
بیوگرافی من

نام

رتبه

رشته

ایمیل

سید مرتضی رضوی

دكتری مهندسی مكانيك

razavi_morteza@yahoo.com

مقاومت مصالح 1 (گروه مکانیک)