Cardinal Theme

دانشکده فنی و مهندسی

بازدید از کارخانه لوله و نورد سمنان جهت تحقق اهداف پژوهشی دانشکده مهندسی مکانیک

دانشکده مهندسی مکانیک

بازدید از کارخانه لوله و نورد سمنان (بررسی چالش های پیشرو صنعت تولید لوله و پروفیل)

بازدید گروه مهندسی مکانیک دانشگاه علم و فرهنگ از کارخانجات لوله و نورد سمنان واقع در شهرک صنعتی سمنان در روز شنبه مورخ 1398/2/21 صورت گرفت. این بازدید با هدف آشنایی بیشتر با مراحل ساخت و تولید انواع لوله (سیاه، گالوانیزه و ...) و بررسی مشکلات حین تولید شکل گرفت و با همکاری گروه مکانیک با حضور آقای دکتر سعداله انجام شد. بازدید از بخش های مختلف شامل واحد مهندسی، واحد تامین، واحد تولید و واحد کنترل کیفیت با حضور مهندسین مجموعه به عمل آمد.

امید است با همکاری و ارتباط بیشتر، شرایط و بستر لازم جهت اتصال حلقه صنعت و دانشگاه در آینده ای نزدیک فراهم شود.