Cardinal Theme

سرفصل کارشناسی مهندسی مکانیک

 

برنامه آموزشی دوره کارشناسی مهندسی مکانیک

گروه: فنی و مهندسی                      

رشته : مهندسی مکانیک                  

دوره: کارشناسی

کمیته تخصصی: مهندسی مکانیک

شورای برنامه ریزی آموزش عالی در هفتصد و چهل و چهارمین جلسه مورخ 1388/10/19 خود برنامه آموزشی دوره کارشناسی مهندسی مکانیک را در سه فصل (مشخصات کلی، برنامه و سرفصل دروس) مصوب نمود

ماده 1)  برنامه آموزشی دوره کارشناسی مهندسی مکانیک از تاریخ تصویب برای کلیه دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور که مشخصات زیر را دارند، لازم الاجرا است.

الف: دانشگاهها و موسسات آموزش عالی که زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اداره می شوند.

ب: موسساتی که با اجازه رسمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و بر اساس قوانین تاسیس می شوند و بنابراین تابع مصوبات شورای عالی برنامه ریزی می باشند.

ج: موسسات آموزش عالی دیگر که مطابق قوانین خاص تشکیل می شوند و باید تابع ضوابط دانشگاهی جمهوری اسلامی ایران باشند.

ماده 2) این برنامه  از تاریخ 1388/10/19 برای دانشجویانی که از این تاریخ به بعد وارد دانشگاه می شوند لازم الاجرا است.

ماده 3) مشخصات کلی،  برنامه درسی و سرفصل دروس کارشناسی مهندسی مکانیک در سه فصل مشخصات کلی، برنامه و سرفصل دروس جهت اجرا به معاونت آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ابلاغ می شود .