افتخار آفرینی عضو هیات علمی دانشگاه علم و فرهنگ

جناب آقای دکتر علی سعداله عضو هیات علمی گروه مكانیک در فهرست 2% برتر دانشمندان جهان

16 اسفند 1399 - 20:58

استفاده از نتایج پایان نامه دانشجوی مهندسی مکانیک دانشگاه علم و فرهنگ در پروژه سخت کاری انفجاری سوزن ریل

دانشجو: سرکار خانم دلارام اعظمی (941273006) عنوان پایان نامه: شبیه سازی سخت کاری تکه مرکزی سوزن ریل به روش انفجاری

16 اسفند 1399 - 20:45

اخبار

کنفرانس ها

رویدادها

سیناپرس