Cardinal Theme

دانشکده فنی و مهندسی

پروژه های پایانی تابستان 98

دانشکده مهندسی مکانیک

اطلاعیه پروژه های پایانی ترم تابستان 98

نظر به اهمیت پروژه پایانی در فرآیند آموزشی دانشجویان کارشناسی و حساسیت گروه نسبت به آن، شرایط انجام و ارزیابی به همراه مواردی که دانشجویان باید مد نظر داشته باشند، در قالب بند های زیر ارایه می‏گردد.

  1. جلسات دفاع از پایان نامه دانشجویان عزیز با حضور اساتید راهنما و داور روز پنج شنبه مورخ 98/06/14 برگزار خواهد شد. برنامه زمان بندی ارایه ها متعاقبا از طریق کانال تلگرامی اعلام خواهد شود.  
  2. مدت زمان در نظر گرفته شده برای هر ارایه 15 دقیقه با استفاده از اسلایدهای PowerPoint میباشد. رعایت زمان بندی و پایبندی به زمان تخصیص داده شده از معیارهای مورد نظر برای ارزیابی ارایه دانشجویان توسط استاد راهنما و داور خواهد بود.
  3. گزارش نهایی که به تایید و امضای استاد راهنما رسیده است، باید حداکثر تا تاریخ 98/06/10 به استاد داور تحویل داده شود و فرم تحویل گزارش پایانی به استاد داور، توسط ایشان امضا شود. (این فرم در انتهای این متن ارایه شده است).
  4. تخصیص استاد داور توسط گروه انجام خواهد شد. دانشجویان عزیز بعد از پرکردن فرم کفایت پروژه پایانی و تایید و امضای استاد راهنما، با در دست داشتن فرم یاد شده قبل از تاریخ 98/06/10 به دفتر گروه مراجعه نمایند تا استاد داور برای آنها مشخص شود. (فرم کفایت پروژه پایانی در انتهای این متن ارایه شده است.)
  5. ارایه 2 فرم یاد شده در جلسه دفاع به نماینده گروه مکانیک ضروریست.  
  6. 10 نمره از نمره نهایی پروژه توسط استاد راهنما و 10 نمره دیگر توسط استاد داور در نظر گرفته خواهد شد.

                                    دانلود فرم های پروژه پایانی